Przejdź do treści

Prawda

Ludzie nie mają pewności, co będzie po śmierci. Niektórzy przypuszczają, że gdy umrą, znów urodzą się na ziemi. Inni myślą, że po śmierci po prostu przestaną istnieć. Ostatecznie zawsze pozostaje niepewność. Niektórzy są bardzo religijni, praktykują najróżniejsze rytuały często myśląc, że Bóg da się może udobruchać dobrymi uczynkami albo religijnymi czynnościami. Wciąż jednak pozostają w nich wątpliwości – nie wiedzą, co stanie się z nimi po śmierci. I to nie przypadek, że tak właśnie jest:

kto w ciemności chodzi, nie wie, dokąd idzie (słowa Jezusa zapisane w Ewangelii Jana 12:35)

To ciemność, to grzech powoduje, ze człowiek nie ma kontaktu z Bogiem i dlatego nie wie, dokąd idzie – nie wie, co czeka go po śmierci. Jest jednak możliwe, by za życia pojednać się z Bogiem i dowiedzieć się, co jest po drugiej stronie, za kurtyną śmierci. Istnieje prawda absolutna i Bóg sam chce poświadczyć tę prawdę każdemu człowiekowi osobiście, dając mu pewność, dokąd zmierza. Nie musisz już dłużej błądzić w ciemności. Czytaj dalej, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej…

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. (słowa Jezusa zapisane w Ewangelii Jana 3:16)

Bóg umiłował świat, ukochał każdego człowieka, ukochał Ciebie. Dlatego DAŁ swojego jedynego Syna, Jezusa Chrystusa, który w ludzkim ciele przyszedł na nasz świat, by umrzeć i w ten sposób zapłacić za twoje grzechy! Bóg jest święty i sprawiedliwy. Dlatego nie może On przymknąć oka na grzech. A według bibliizapłatą za grzech jest śmierć(List do Rzymian 6:23), kara wiecznego potępienia, oddalenie od Boga już na zawsze. Syn Boży, Jezus Chrystus sam przyjął tę karę na siebie umierając na krzyżu za nas. Jedynie On – całkowicie bezgrzeszny, niewinny, sprawiedliwy – mógł to uczynić. Zrobił to z miłości do każdego człowieka.

Prorok Izajasz zapowiada to wydarzenie już na wiele lat przed ukrzyżowaniem Jezusa:

on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. (Księga Izajasza 53:5-6)

Jezus wytłumaczył, żekażdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu(Ewangelia Jana 8:34). Człowiek nie jest w stanie sam poradzić sobie z tą duchową, śmiertelną chorobą, którą jest grzech! Każdy człowiek rodzi się ze skłonnością do grzeszenia, a nasze „dobre uczynki” nie są w stanie wymazać naszych grzechów. Jednak Syn Boży, Jezus Chrystus, zgodził się umrzeć za nas, abyśmy przez wiarę w Jego ofiarę, w Jego za nas przelaną krew i w Jego zmartwychwstanie otrzymali życie wieczne i już na zawsze bliski kontakt z Bogiem. Jedynie niewinnie przelana krew bezgrzesznego Syna Bożego jest w stanie zmazać nasze winy! Bóg chce przebaczyć Ci, zmienić twoje serce i dać Ci pewność, ze po śmierci będziesz razem z Nim.

Jezus powiedział:

Ja jestem droga i prawda i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. (Ewangelia Jana 14:6)

Jedynie Jezus Chrystus jest drogą do Boga Ojca i tylko przez Niego człowiek może pojednać się z Bogiem i otrzymać życie wieczne. Apostoł Piotr potwierdza nam tę prawdę, mówiąc o Panu Jezusie:

nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni (Dzieje Apostolskie 4:12).

Tylko Jezus umarł za nasze grzechy, a Bóg Ojciec potwierdził to wskrzeszając Jezusa z martwych.

Co zrobić, aby przez Jezusa pojednać się z Bogiem?

Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, i są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew jego, skuteczną przez wiarę. (List do Rzymian 3:23-25)

Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. (List do Efezjan 2:8-9)

Biblia mówi nam, że każdy człowiek jest grzesznikiem. Słowo „grzech” oznacza bunt wobec Boga, złamanie Bożych przykazań. A Bóg jest święty, On brzydzi się grzechem. Musisz zrozumieć, że twój grzech oddziela Cię od Boga i nie możesz się do Niego przybliżyć przez swoje własne zasługi, uczynki lub jakiekolwiek obrzędy. Nikt nie może trafić o własnych siłach do nieba, bo nikt poza Bogiem nie jest bezgrzeszny. Gdyby przybliżenie się do Boga i życie wieczne z Nim było możliwe z własnych sił i zasług, Bóg nie musiałby posyłać Jezusa, żeby cierpiał za twój grzech. Zwróć się do Boga. On przyjmie Cię z łaski, bo to Jezus zapłacił za twój grzech swoją krwią. „Z łaski”, czyli za darmo – to znaczy, ze nie musisz się wpierw zmienić, zanim się do Niego zwrócisz. Bóg chce jedynie, abyś Mu zaufał i z wiarą zwrócił się do Niego. To ON Cię przemieni dając Ci nowe życie. Jezus w rozmowie z Nikodemem, żydowskim przywódcą religijnym, nazywa to nowymi narodzinami:

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. (Ewangelia Jana 3:3)

Uwierz więc w Jezusa Chrystusa, to znaczy nie tylko uznaj historyczność Jego życia i męczeńskiej śmierci za grzech świata. Uwierz, że umarł za Ciebie. Poza nim nie ma ratunku przed wiecznym potępieniem. Wyznaj Bogu wszystkie twoje grzechy. Uwierz, że krew Chrystusa całkowicie i na zawsze wystarcza do zgładzenia Twoich grzechów.

Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. (Dzieje Apostolskie 17:30-31)

Jeśli nie chcesz iść na wieczne potępienie, musisz odwrócić się od swoich grzechów, całym sercem zaufać Bogu i żyć dla Niego – Biblia nazywa to upamiętaniem. Jeśli Mu zaufasz i narodzisz się na nowo, On sam przez swojego Ducha Świętego zamieszka w Tobie. Odtąd będziesz wiedzieć, że twoje grzechy są przebaczone, będziesz mieć pewność, ze jesteś dzieckiem Bożym, a z tym i pewność, gdzie znajdziesz się po śmierci:

Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. (List do Rzymian 8:16)

Prezent dla Ciebie

Całe Pismo przez Boga jest natchnione. (2. List do Tymoteusza 3:16)

Biblia jest jedyną księgą, z której możemy dowiedzieć się, co należy zrobić, aby zostać zbawionym i żyć wiecznie z Bogiem. Jeśli chcesz, przyślemy Ci pocztą gratis jeden egzemplarz „Nowego Testamentu”, a więc tej części biblii, która wyraźnie opisuje Boży plan zbawienia przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Skontaktuj się z nami przez WhatsApp (kliknij na zielony guzik na dole strony) lub wyślij nam Email: 📨 poczta@poznajpraw.de