Przejdź do treści

Wierzymy…

…że Pismo Święte – Biblia, Stary i Nowy Testament, składające się z 66 ksiąg – jest Słowem Bożym, nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego, i stanowi jedyną normę wiary i życia

…w jednego Boga, który jest trójjedyny, doskonały i wiecznie istnieje w osobach Boga Ojca i Boga Syna i Boga Ducha Świętego

…że Jezus Chrystus to jednorodzony Syn Boży, który:
– jest odwieczny
– został poczęty przez Ducha Świętego i narodził się z dziewicy
– żył bezgrzesznym życiem
– poniósł śmierć na krzyżu za grzech świata
– zmartwychwstał w ciele i fizycznie wstąpił do nieba
– powtórnie przyjdzie w chwale

…że Jezus Chrystus poprzez swoją śmierć na krzyżu otworzył ludziom drogę zbawienia: każdy, kto uwierzy i przyjmie dzieło Chrystusa, upamięta się wyznając swoje grzechy Bogu oraz uzna Chrystusa swoim Panem, narodzi się na nowo zgodnie ze słowami Jezusa, że „jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego” (Ewangelia Jana 3:3)

…że wewnętrzna przemiana człowieka dokonująca się w momencie nowonarodzenia potwierdzana jest owocem Ducha Świętego

…w potrzebę chrztu wiary po nowonarodzeniu przez zanurzenie w wodzie i w pamiątkę Wieczerzy Pańskiej, jednak bez postrzegania chrztu i wieczerzy jako środków zbawczych

…w chrzest Duchem Świętym jako indywidualne przeżycie, przez które Bóg daje wierzącej osobie moc do owocnej służby oraz możliwość przeżywania pełni Ducha i Jego darów

…w powszechne zmartwychwstanie, sąd ostateczny, życie wieczne oraz wieczne potępienie.